Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzyniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie doPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-04.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  1.     HTML 5
  2.     CSS 3
  3.     WCAG 2.0 (AA)
Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

 
Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa nie jest responsywna 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew TALARCZYKTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 646 18 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie posiada jedno wejście, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (planowana modernizacja 2020r.) - komunikacja z takimi osobami odbywa się po przywołaniu pracownika dzwonkiem, który jest usytuowany przy drzwiach wejściowych do budynku.
  2. Na zapleczu budynku znajduje się ogólnie dostępny, bezpłatny parking.
Informacje dodatkowe

  1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
  2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
  3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

POWIATOWA KOMENDA POLICJI W KWIDZYNIE

ul. Kościuszki 30

82-500 Kwidzyn

tel 55 645 03 88

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul. Kościuszki 30 a

82-500 Kwidzyn

tel 55 261 23 77 wew. 351

fax 55 261 23 76
 

 

POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W GDAŃSKU

Al. gen. Józefa Hallera 14

Gdańsk

tel. 58 341 46 07

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

ul. Grudziądzka 6

82-500 Kwidzyn

tel. 55 646 16 26

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

ul. 11-go Listopada 27/4

82-500 Kwidzyn

tel. 55 261 04 47

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRABUTACH

ul. Łąkowa 24

82-550 Prabuty

tel. 55 278 12 82  lub 55 278 20 29

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARDEI

ul. Kwidzyńska 36

82-520 Gadreja

tel. 55 275 14 21

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH

ul. Kwidzyńska 12

82-522 Sadlinki

tel. 55 275 75 82

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE

ul. Lipowa 1

82-420 Ryjewo

tel. 55 277 42 93

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KWIDZYNIE

ul. Grudziądzka 8

82-500 Kwidzyn

tel. 055 279 21 19

Filia w Prabutach

ul. Reymonta 1

82-550 Prabuty

tel. 055 278 21 16

 
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE"

ul. Donimirskich 6

82-420 Ryjewo

tel. 55 277 42 14

FUNDACJA "MISERICORDIA"

Górki 4

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 35 64


PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Domy dla Dzieci

Dom dla Dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie

Dom dla Dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie

Dom dla Dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie

Biuro Dzomów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie

tel.   055 279 33 65   -   sekretariat

        055 275 04 01    -   dyrekcja

        055 279 33 47    -   pracownicy socjalni

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BARCICACH

tel. 55 277 16 95

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE

tel. 055 279 38 99

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE

ul. Moniuszki 5

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 38 71
 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

ul. Malborska 18

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 37 21

      55 279 37 22

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE" W RYJEWIE

ul. Donimirskich 6

82-420 Ryjewie

tel. 55 277 42 36

HOSPICJUM ŚW. WOJCIECHA

ul. Malborska 18

82-500 Kwidzyn

tel. 55 613 19 13 (czynny całą dobę)


POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ul. Armii Krajowej 70

82 - 200 Malbork

tel. 55 272 37 93 wew. 311

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oddział Pomorski

ul. Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk

tel. 58 350 05 00


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
801 12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
Prawnik: poniedziałek i wtorek 17.00-21.00
pod numerem telefonu 22/ 666 28 50.

Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 m. 19, Warszawa, tel. 652-01-17, 622-25-17
http://free.ngo.pl/temida
poniedziałek, środa, czwartek 9.00-17.00
wtorek 9.00-19.00
piątek 9.00-16.00
telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 621-35-37
poniedziałek-piątek 10.00-15.00
czwartek 11.00-16.00 - porady prawne
Pomoc prawna i psychologiczna: doradztwo, pisanie pism procesowych, asystowanie przy kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Centrum Dziecka i Rodziny
Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, Warszawa
tel. 616-02-68, 616-03-14
poniedziałek – czwartek 9.00-18.00, piątek 9.00 – 17.00
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych.

Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, Warszawa
tel. 826-14-34, 826-88-62
www.fdn.pl
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przestępstw.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.