Dokumnety do pobrania:
http://bip.kwidzyns.epcpr.pl/zapytanie-ofertowe-nr-pcpr804012021/65,0,0,0,0,1


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść zaprosznie  
- [do pobrania]
zał. nr 1 oświadczenie do rekrutacji - [do pobrania]
zał. nr 2 formularz złoszeniowy do udziału w projekcie - [do pobrania]
zał. nr 3 RODO oświdczenie do CST - [do pobrania]
zał. nr 4 RODO oświadczenie RPO - [do pobrania]
zał. nr 5 zakres danych osobowych - [do pobrania]
zał. nr 6 oświadczenieu uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - [do pobrania]
zał. nr 7 oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego [do pobrania] 
zał. nr 8 oświadczenie uczestnika projektu o sprawowaniu głównej funkcji opiekuńczej - [do pobrania]Pełna treść zapytania - [do pobrania]
Wzór umowy              - [do pobrania]


 Pełna treść zapytania [do pobrania]

Wzór umowy [do pobrania]

Formularz cenowy [do pobrania]12.10,2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi związanej z przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej  przy uczestnictwie rodziców/opiekunów prawnych z zakresu psychologii, psychotraumatologii oraz rozwoju psychoseksualnego w łącznej ilości 13 godzin. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    od dnia podpisania umowy październik 2020 r.  do 31. października 2020 r.   

 
Dokumenty do pobrania:
 

 
    2. FORMULARZ CENOWY
 
              - wersja WORD
 
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                           Renata Majda

                                                                                                                                              Kierownik 
                                                                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                                                                           w Kwidzynie


----------------------------------------------------------------------------------------------------

30.09.2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) z wykorzystaniem Dialogu Motywującego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych
.
 
Termin wykonania zamówienia:     od dnia podpisania umowy –   31 października 2020 r.   
Miejsce wykonania zamówienia:  Miasto Kwidzyn

 

Dotyczy:  Prowadzenie wsparcia Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

 

Część 1 - prowadzenie zajęć z grupą młodszą łącznie 24 h w trakcie trwania projektu
Część 2 - prowadzenie zajęć z grupą starszą – łącznie 24 h  w trakcie trwania projektu


                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                           Renata Majda

                                                                                                                                              Kierownik 
                                                                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                                                                           w Kwidzynie

Dokumenty do pobrania:

    1. TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
    2. FORMULARZ CENOWY
              - wersja WORD
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY

......................................................

7.10.2020r

INFORMACJA O WYŁONIENIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych ogłoszonej dnia  30.09.2020 r.,

informuje ------------> TREŚĆ INFORMACJI W WERSJI PDF ---------> pobierz TUTAJ!


----------------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi
związanej z usługą polegająca na wsparciu uczestników projektu przez: 

Część 1 – Opiekuna rodziny
Część 2  - Mentora rodziny 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    październik 2020 r. –   październik 2020 r.    


Dokumenty do pobrania:

    2. FORMULARZ OFERTOWY
              - wersja WORD
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY
                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                         
Renata Majda
                                                                                                                                                              Kierownik
                                                                                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

......................................................

7.10.2020r

INFORMACJA O WYŁONIENIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych ogłoszonej dnia 28.09.2020 r.,

informuje ------------> TREŚĆ INFORMACJI W WERSJI PDF ---------> pobierz TUTAJ!
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


17.03.2020r.


 Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do składania  oferty na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego/finansowego projektu w okresie od 01.04.2020 do 31.05.2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja,

Projekt będzie realizowany w okresie: od 01.04.2020r. do 31.05.2020r. 
 

Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.


Pełna treśc zapytania - [do pobrania]

Wzór umowy - [do pobrania]


                                                                                                                                               Renata Majda 
                                                                                                                                                  Kierownik 
                                                                                                                          Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                                 w Kwidzynie


09.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi związanej
z przeprowadzeniem kompleksowej konsultacji fizjoterapeuty, polegającej na analizie przypadku oraz rehabilitacji dla minimum 3 uczestników projektu.
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:     styczeń 2020 r. –    marzec 2020 r.    

Pełna treść zapytania, formularz cenowy, umowa [do pobrania]

               Z poważaniem

                             Renata Majda

      Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                             w Kwidzynie25.04.2019r. 
 
 

Zapytanie ofertowe  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie i monitoring kompleksowej diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 35 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    maj 2019 r. –   październik 2019 r.    

Pełna treśc zapytanie, formularz cenowy, umowa [do pobrania]   
                                                                                                                         

                                                               Z poważanie     

                                                                                          Kierownik 
                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

                                                                                      Renata Majda10.10.2018r.

 

Informacja o wyłonieniu oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn informuje, iż na zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci), ogłoszonej dnia 01.10.2018 r. wpłynęła 1 oferta: Gabinet Psychologiczny Anna Piaskowska , 81-166 Gdynia ul. Podgórska 12b/15, która spełnia wymogi i kryteria postawione w  zapytaniu. 

Pełna treść informacji [do pobrania]
01.10.2018r.

Zapytanie ofertowe  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Pełna treść zapytania [do pobrania]

załącznik nr 1 - Formularz cenowy - zapytanie ofertowe [do pobrania]

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


Kwidzyn, 10.09.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn informuje, iż na zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci), ogłoszonej dnia 5 września 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Pełna treść informaci [do pobrania]

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


"Zapytanie ofertowe "
dot. projektu  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Pełna treść zapytania [do pobrania] 

Formularz cenowy – zapytanie ofertowe [do pobrania]

                                                                                                                                                            Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


 "Szybka ścieżka do zatrudnienia" [załącznik]

" Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim"

 •  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego/finansowego projektu pn. „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska - Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Partner projektu. [załącznik]
 • OGŁOSZENIE  O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko inspektor OPIEKUN RODZINY w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-Partner projektu. [załącznik] 
 • OGŁOSZENIE O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty pracy z rodziną - Mentora w projekcie w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” Realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie - Partner projektu. [załącznik]
 • OGŁOSZENIE  O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabórna stanowisko inspektor OPIEKUN RODZINY w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Partner projektu.[załącznik]
 • REGULAMIN - określający zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. „Rodzina to podstawa-  rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim ” umowa nr RPPM.06.02.02 -22-0052/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. [PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU] , [Zgłoszenie udziału w projekcie -DEKLARACJA] , [Oświadczenie uczestnika projektu do CST] , [Oświadczenie uczestnika projektu RPO] , [Zakres danych osobowych] , [Oświadczenie uczestnika o  wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach RPO] , [Oświadcznie dotyczące wsparcia tożsamego].
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

  Zamówienie na świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny w związku z realizacją projektu pn. "Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim.

  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

  USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WSPARCIU DZIECKA I RODZINY, 
  W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „RODZINA TO PODSTAWA – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH WSPARCIA RODZINY W POWIECIE KWIDZYŃSKIM”


  Kwidzyn, maj 2018 r.

  ZATWIERDZAM:

  Renata Majda


  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  Treść zamówienia do pobrania:

  [ZAŁĄCZNIK PDF]


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT    05-06-2018

  [ZAŁĄCZNIK]

   

  [Pełna treść zawiadomienia - do pobrania]