Ustawa o Pomocy Społecznej Art. 19.


Do zadań własnych powiatu należy:

1)  opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi
terytorialnie gminami;

2)  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

6)  przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;


7)  pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
, mających braki w przystosowaniu sie;
całodobowe placówki opiekuńczo-
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze,
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mających braki w przystosowaniu się;

8)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze
środowiskiem;

9) (uchylony);

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

11)  prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy
oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów
samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

13)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

14)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

15)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;

16)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych;

17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 20.


1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu
integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia10);

2)  prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;

3)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych
oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)  udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji
kryzysowej;

Ustawa o Pomocy Społecznej    [pobierz]