Uchwała nr X/63/ 2016

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 stycznia 2016 r.

  

w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021”

 

Na podstawie art.12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm) i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2021”, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn.zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnychi innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Projekt strategii został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich gmin z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 jest dokumentem, który stanowi lokalny element polityki społecznej powiatu i będzie stanowić punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów, dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie będzie podstawą do ubiegania się przez instytucje samorządu terytorialnego o środki zewnętrzne (z budżetu państwa, funduszy unijnych i inne).

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik Nr 1 do uchwały