Uchwała nr X/63/ 2016

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 stycznia 2016 r.

  

w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021”

 

Na podstawie art.12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm) i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2021”, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn.zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnychi innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Projekt strategii został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich gmin z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 jest dokumentem, który stanowi lokalny element polityki społecznej powiatu i będzie stanowić punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów, dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie będzie podstawą do ubiegania się przez instytucje samorządu terytorialnego o środki zewnętrzne (z budżetu państwa, funduszy unijnych i inne).

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik Nr 1 do uchwały

 
Dokumnety do pobrania:
http://bip.kwidzyns.epcpr.pl/zapytanie-ofertowe-nr-pcpr804012021/65,0,0,0,0,1


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść zaprosznie  
- [do pobrania]
zał. nr 1 oświadczenie do rekrutacji - [do pobrania]
zał. nr 2 formularz złoszeniowy do udziału w projekcie - [do pobrania]
zał. nr 3 RODO oświdczenie do CST - [do pobrania]
zał. nr 4 RODO oświadczenie RPO - [do pobrania]
zał. nr 5 zakres danych osobowych - [do pobrania]
zał. nr 6 oświadczenieu uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - [do pobrania]
zał. nr 7 oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego  [do pobrania] 
zał. nr 8 oświadczenie uczestnika projektu o sprawowaniu głównej funkcji opiekuńczej - [do pobrania]
Pełna treść zapytania - [do pobrania]
Wzór umowy              - [do pobrania]


 Pełna treść zapytania [do pobrania]

Wzór umowy [do pobrania]

Formularz cenowy [do pobrania]12.10,2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi związanej z przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej  przy uczestnictwie rodziców/opiekunów prawnych z zakresu psychologii, psychotraumatologii oraz rozwoju psychoseksualnego w łącznej ilości 13 godzin. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    od dnia podpisania umowy październik 2020 r.  do 31. października 2020 r.    

 
Dokumenty do pobrania:
 

 
    2. FORMULARZ CENOWY
 
              - wersja WORD
 
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                           Renata Majda

                                                                                                                                              Kierownik 
                                                                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                                                                           w Kwidzynie


----------------------------------------------------------------------------------------------------

30.09.2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) z wykorzystaniem Dialogu Motywującego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych
.
 
Termin wykonania zamówienia:     od dnia podpisania umowy –   31 października 2020 r.   
 
Miejsce wykonania zamówienia:  Miasto Kwidzyn

 

Dotyczy:  Prowadzenie wsparcia Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

 

Część 1 - prowadzenie zajęć z grupą młodszą łącznie 24 h w trakcie trwania projektu
Część 2 - prowadzenie zajęć z grupą starszą – łącznie 24 h  w trakcie trwania projektu


                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                           Renata Majda

                                                                                                                                              Kierownik 
                                                                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                                                                           w Kwidzynie

Dokumenty do pobrania:

    1. TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
    2. FORMULARZ CENOWY
              - wersja WORD
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY

......................................................

7.10.2020r

INFORMACJA O WYŁONIENIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych ogłoszonej dnia  30.09.2020 r.,

informuje ------------> TREŚĆ INFORMACJI W WERSJI PDF ---------> pobierz TUTAJ!


----------------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi
związanej z usługą polegająca na wsparciu uczestników projektu przez: 

Część 1 – Opiekuna rodziny
Część 2  - Mentora rodziny 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    październik 2020 r. –   październik 2020 r.    


Dokumenty do pobrania:

    2. FORMULARZ OFERTOWY
              - wersja WORD
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY
                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                         
 Renata Majda
                                                                                                                                                              Kierownik
                                                                                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

......................................................

7.10.2020r

INFORMACJA O WYŁONIENIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych ogłoszonej dnia 28.09.2020 r.,

informuje ------------> TREŚĆ INFORMACJI W WERSJI PDF ---------> pobierz TUTAJ!
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


17.03.2020r.


 Zapytanie ofertowe  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do składania  oferty na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego/finansowego projektu w okresie od 01.04.2020 do 31.05.2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja,

Projekt będzie realizowany w okresie: od 01.04.2020r. do 31.05.2020r. 
 

Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.


Pełna treśc zapytania - [do pobrania]

Wzór umowy - [do pobrania]


                                                                                                                                               Renata Majda 
                                                                                                                                                  Kierownik 
                                                                                                                          Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                                 w Kwidzynie


09.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi związanej
z przeprowadzeniem kompleksowej konsultacji fizjoterapeuty, polegającej na analizie przypadku oraz rehabilitacji dla minimum 3 uczestników projektu.
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:     styczeń 2020 r. –    marzec 2020 r.    

Pełna treść zapytania, formularz cenowy, umowa [do pobrania]

               Z poważaniem

                             Renata Majda

      Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                             w Kwidzynie25.04.2019r. 
 
 

Zapytanie ofertowe  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie i monitoring kompleksowej diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 35 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    maj 2019 r. –   październik 2019 r.    

Pełna treśc zapytanie, formularz cenowy, umowa [do pobrania]   
                                                                                                                         

                                                               Z poważanie     

                                                                                          Kierownik 
                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

                                                                                      Renata Majda10.10.2018r.

 

Informacja o wyłonieniu oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn informuje, iż na zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci), ogłoszonej dnia 01.10.2018 r. wpłynęła 1 oferta: Gabinet Psychologiczny Anna Piaskowska , 81-166 Gdynia ul. Podgórska 12b/15, która spełnia wymogi i kryteria postawione w  zapytaniu. 

Pełna treść informacji [do pobrania]
01.10.2018r.

Zapytanie ofertowe  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Pełna treść zapytania [do pobrania]

załącznik nr 1 - Formularz cenowy - zapytanie ofertowe [do pobrania]

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


Kwidzyn, 10.09.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn informuje, iż na zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci), ogłoszonej dnia 5 września 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Pełna treść informaci [do pobrania]

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


"Zapytanie ofertowe "
dot. projektu  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Pełna treść zapytania [do pobrania] 

Formularz cenowy – zapytanie ofertowe [do pobrania]

                                                                                                                                                            Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


 "Szybka ścieżka do zatrudnienia" [załącznik]

" Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim"

 •  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego/finansowego projektu pn. „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska - Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Partner projektu. [załącznik]
 • OGŁOSZENIE  O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko inspektor OPIEKUN RODZINY w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-Partner projektu. [załącznik] 
 • OGŁOSZENIE O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty pracy z rodziną - Mentora w projekcie w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” Realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie - Partner projektu. [załącznik]
 • OGŁOSZENIE  O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabórna stanowisko inspektor OPIEKUN RODZINY w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Partner projektu.[załącznik]
 • REGULAMIN - określający zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. „Rodzina to podstawa-  rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim ” umowa nr RPPM.06.02.02 -22-0052/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. [PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU] , [Zgłoszenie udziału w projekcie -DEKLARACJA] , [Oświadczenie uczestnika projektu do CST] , [Oświadczenie uczestnika projektu RPO] , [Zakres danych osobowych] , [Oświadczenie uczestnika o  wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach RPO] , [Oświadcznie dotyczące wsparcia tożsamego].
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

  Zamówienie na świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny w związku z realizacją projektu pn. "Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim.

  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

  USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WSPARCIU DZIECKA I RODZINY, 
  W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „RODZINA TO PODSTAWA – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH WSPARCIA RODZINY W POWIECIE KWIDZYŃSKIM”


  Kwidzyn, maj 2018 r.

  ZATWIERDZAM:

  Renata Majda


  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  Treść zamówienia do pobrania:

  [ZAŁĄCZNIK PDF]


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT    05-06-2018

  [ZAŁĄCZNIK]

  [Pełna treść zawiadomienia - do pobrania]

Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie przez osobę usamodzielniającą się dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem.

 

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

 

Pełnoletni wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej może przystąpić do realizacji takiego programu i ubiegać się o przyznanie pomocy pieniężnej. Stwarza to szansę dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej, ale starają się współpracować z instytucją pomocy społecznej w kwestii swojego usamodzielnienia i stopniowo rozwiązywać problemy wiążące się z uzyskaniem samodzielności.

 

Pomocą mającą na celu usamodzielnieni, mogą być objęte osoby opuszczające:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze; domy dziecka i rodzinne domy dziecka

- rodziny zastępcze

- zakłady poprawcze

- młodzieżowe ośrodki socjoterapii

- schroniska dla nieletnich

- domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

    Pomoc taka udzielana jest w trybie postępowania administracyjnego, a o jej przyznanie ubiega się wychowanek, który złożył zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia wniosek o przyznanie danej formy pomocy.

    Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie osoby usamodzielniającej się do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, który musi być zatwierdzony przez kierownika właściwego pod względem miejsca zamieszkania usamodzielnianego organu pomocy społecznej (np Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

    W realizacji programu osobę usamodzielniającą się wspiera opiekun usamodzielnia, którym może być jedno z rodziców zastępczych, dyrektor placówki, wychowawca, psycholog, nauczyciel lub inna osoba wskazana przez usamodzielniającego.

   Indywidualny Program Usamodzielnienia przygotowuje się co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, biorąc pod uwagę sposób i formy:

- wspierania osoby usamodzielniającej się w kontaktach z rodziną i środowiskiem

 - uzyskania przez nią wykształcenia

- pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i przysługujących świadczeń

- pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

- podjęcia zatrudnienia

 

    Indywidualny Program Usamodzielnienia musi uwzględnić kolejność podejmowanych działań oraz terminy ich realizacji, w przypadku zmiany sytuacji życiowej można dokonać zmian, które wymagają zatwierdzenia przez kierownika właściwego organu pomocy społecznej.


Formy pomocy dla osób usamodzielnianych:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

 

Pomoc pieniężna przysługuje, jeżeli:

- umieszczenie w placówce lub rodzinie zastępczej nastąpiło na mocy postanowienia sądu i trwało co najmniej rok

- osoba usamodzielniająca się jest zdolna do samodzielnej egzystencji oraz spełnia kryteria dochodowe

- osoba usamodzielniająca się przystąpiła do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
 

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki jest:

- wskazanie, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności wskazanie osoby, która będzie pełniła  funkcję opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby

- złożenie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia oraz wniosku o przyznanie pomocy

 

      Wniosek o przyznaje pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki składa osoba usamodzielniająca się. Wniosek składa się do starosty właściwego powiatu za pośrednictwem kierownika organu pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

     Starostą właściwym do przyznania takiej pomocy na usamodzielnienie jest starosta powiatu, w którym mieszkała osoba usamodzielniająca się przed umieszczeniem w placówce.
 

POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI

 

     Przyznawana jest osobom na czas kontynuowania nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej czy szkole wyższej do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Pomoc ta przyznawana jest na czas trwania roku szkolnego czy roku akademickiego.

     Warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

 

POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE

 

     W przypadku, gdy osoba usamodzielniająca się kontynuuje naukę, pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest wypłacana po ukończeniu nauki ( w uzasadnionych przypadkach może być wypłacona w trakcie nauki). Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie pisemnej deklaracji zawartej w Programie Usamodzielnienia. Taka deklaracja powinna zawierać informację, że przeznaczeniem pomocy będzie zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, a w szczególności na:

- polepszenie warunków mieszkaniowych

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- pokrycie wydatków związanych z nauką

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielniającej się:

- samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą

- w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

Wysokość kryterium dochodowego jest zmienna ( np można zapytać o nią pracownika socjalnego)

 


KRYTERIA PRZYZANAWANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ NA USAMODZIELNIENIE

 

 Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej placówkę opiekuńczą ustala się w kwocie odpowiadającej:

 

- 400 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniająca się przebywała w palcówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub domu pomocy społecznej  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat, w przypadku przebywania w danej placówce od dwóch do trzech lat, wysokość pomocy pieniężnej będzie odpowiadała 200 % , w przypadku okresu od roku do dwóch lat pomoc ta wynosić będzie 100 % podstawy

- 400 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniająca się opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży


Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielniającej się z rodziny zastępczej lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

- 300 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w danej placówce przez okres powyżej trzech lat

- 200 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w danej placówce przez okres od dwóch do trzech lat

- 100 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w danej placówce przez okres od roku do dwóch lat
 

 
POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ

    Aby uzyskać taką pomoc należy złożyć komplet dokumentów według tych samych zasad jak przy innych świadczeniach pomocy społecznej w odpowiedniej instytucji w miejscu osiedlenia, czyli tam, gdzie osoba usamodzielniająca się mieszka z zamiarem stałego pobytu. Oznacza to, że może to być mieszkanie pochodzące z zasobów komunalnych, TBS, mieszkania po członkach rodziny lub część mieszkania,, do których ma prawo np. w wyniku dziedziczenia i potwierdzony jest fakt jej zameldowania w nim.

Mieszkania chronione, wynajmowane, miejsce czy pokój w instytucji pomocy społecznej nie są miejscem stałego osiedlenia i takie przypadki wymagają szczególnego uzasadnienia.

 

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

- materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania

- niezbędne urządzenia i sprzęty domowe

- pomoce naukowe

- sprzęty rehabilitacyjne

- sprzęt, który może pomóc w podjęciu zatrudnienia

 

 Osoby usamodzielniająca się ma prawo do:

- ubiegania się oświadczenia pieniężne przysługujące osobom usamodzielniającym się

- uzyskania wszelkich informacji o formach współpracy i zakresie wsparcia ze strony opiekuna oraz pracownika socjalnego prowadzącego sprawę

- uzyskania wsparcia i pomocy ze strony pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów związanych ze szkołą, zatrudnieniem, problemami rodzinnymi, mieszkaniowymi, prawnymi lub innymi

- ubieganie się świadczenia pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także korzystania z ofert organizacji i instytucji wspierających młodzież wchodzącą w dorosłe życie

 

Osoba usamodzielniająca się jest zobowiązana do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, poprzez :

- faktyczną naukę w szkole lub na uczelni oraz uzyskanie wykształcenia zgodnego ze swoimi zdolnościami i aspiracjami

- w przypadku nauki w systemie wieczorowym lub zaocznym czynienia starań, aby podjąć zatrudnienie

- uczestnictwa w programach lub zajęciach kierowanych do młodzieży, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub uzyskanie zatrudnienia

- kontaktu i stałej współpracy z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym

 

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

- zapoznanie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielniającej się

- opracowywanie wspólnie z osobą usamodzielniającą się, ocena realizacji oraz modyfikowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnia

- współpraca z rodziną osoby usamodzielniającej się oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą i gminą

- opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie się czy kontynuowanie nauki

- podjęcie współpracy z osobą usamodzielniającą się na okres trzech lat licząc od momentu opuszczenia placówki

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy pieniężnej:

- postanowienie sądu  umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

- Indywidualny Program Usamodzielnienia

- zaświadczenia określające okres pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej

- akt urodzenia

- kopia dowodu osobistego

- poświadczenie zameldowania osoby usamodzielniającej się oraz inne dokumenty świadczące o miejscu faktycznego zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej czy placówce

- informacja o dochodach osoby usamodzielniającej się lub rodziny, z którą ta osoba prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (np dochody z prac zarobkowych, renta rodzinna, alimenty, decyzje o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, orzeczenie o niepełnosprawności)

- wniosek o przyznanie pomocy

- zaświadczenie ze szkoły czy uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki z zaznaczeniem trybu nauki i przewidywanego terminu jej zakończenia

- wywiady środowiskowe dotyczące rodziców biologicznych (w przypadku śmierci rodziców  akty zgonu)

- zaświadczenie o zdolności do samodzielnej egzystencji w przypadku osób opuszczających młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub dom pomocy społecznej


 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży – pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanie społeczne dzienną lub całodobową, ciągłą bądź okresową opiekę i wychowanie. Wspiera również działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

- placówki wspierające dziennie – zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającą problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, wspierają rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji, współpracują ze szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami.

- placówki interwencyjne zapewniają doraźną lub całodobowa opiekę, kształcenie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców znajdującym się w sytuacji kryzysowej do czasu powrotu do rodziny biologicznej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej czy innej placówce.

 

Istnieją dwa typy placówek interwencyjnych:

 - placówki rodzinne zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub też do czasu jego usamodzielnienia

 - placówki socjalizacyjne zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej , dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

 

Dom Dziecka to ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza to forma prawnej opieki nad dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia.

Wyróżnia się różne typy rodzin zastępczych ze względu na pokrewieństwo lub ilość dzieci umieszczonych w rodzinie.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania danej osoby. Wywiad obejmuje informacje dotyczące warunków środowiskowych, sytuacji bytowej, przebiegu i oceny pracy zawodowej lub nauki, kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Na podstawie zebranych informacji pracownik socjalny planuje pomoc dla rodziny lub osoby usamodzielniającej.

 

Pracownik socjalny pracuje w środowiskach w których znajdują się osoby wymagające pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Działa w oparciu o diagnozę społeczną.

Do jego zadań należy między innymi:

- praca socjalna

- kwalifikowanie osób do uzyskania świadczeń z tytułu pomocy społecznej

- udzielanie pomocy, wskazówek i informacji

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw czy sytuacji życiowych

- pobudzanie aktywności lokalnej

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami

- inicjowanie nowych form pomocy osobom, które mają trudna sytuację

 

Kryteria dochodowe to dochód na osobę obliczany dla każdego gospodarstwa. Uzależnione jest od ilości osób w rodzinie oraz podlega okresowej weryfikacji.

Informacja dla kandydatów na wolontariuszy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poszukuje wolontariuszy do pomocy dzieciom  przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

- w odrabianiu lekcji;

- w organizowaniu dzieciom czasu wolnego (zabawa, czytanie, spacery itp);

- w udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów;

- w rozwijaniu zainteresowań.

 

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

- zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą;

- ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu;

- satysfakcje z pomocy innym.

 Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

 Jeżeli ukończyłeś 18 rok życia i mieszkasz na terenie powiatu kwidzyńskiego przyłącz się do wsparcia  rodzin zastępczych.

 Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 Mile widziani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, emeryci oraz wszelkie osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dziećmi i młodzieżą.

 Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza, a następnie dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną.

kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30

tel: 55 279 99-15 lub bezpośrednio do opiekuna wolontariatu 721 812 336,

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wolontariusz podpisuje z instytucją porozumienie  wolontariackie, które określa zasady obopólnej współpracy.

Wolontariusz korzysta z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w instytucji.

 Do pobrania :

-          formularz aplikacyjny [POBIERZ]

Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie przez osobę usamodzielniającą się dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem.

 

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

 

Pełnoletni wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej może przystąpić do realizacji takiego programu i ubiegać się o przyznanie pomocy pieniężnej. Stwarza to szansę dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej, ale starają się współpracować z instytucją pomocy społecznej w kwestii swojego usamodzielnienia i stopniowo rozwiązywać problemy wiążące się z uzyskaniem samodzielności.

 

Pomocą mającą na celu usamodzielnieni, mogą być objęte osoby opuszczające:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze; domy dziecka i rodzinne domy dziecka

- rodziny zastępcze

- zakłady poprawcze

- młodzieżowe ośrodki socjoterapii

- schroniska dla nieletnich

- domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

    Pomoc taka udzielana jest w trybie postępowania administracyjnego, a o jej przyznanie ubiega się wychowanek, który złożył zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia wniosek o przyznanie danej formy pomocy.

    Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie osoby usamodzielniającej się do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, który musi być zatwierdzony przez kierownika właściwego pod względem miejsca zamieszkania usamodzielnianego organu pomocy społecznej (np Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

    W realizacji programu osobę usamodzielniającą się wspiera opiekun usamodzielnia, którym może być jedno z rodziców zastępczych, dyrektor placówki, wychowawca, psycholog, nauczyciel lub inna osoba wskazana przez usamodzielniającego.

   Indywidualny Program Usamodzielnienia przygotowuje się co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, biorąc pod uwagę sposób i formy:

- wspierania osoby usamodzielniającej się w kontaktach z rodziną i środowiskiem

 - uzyskania przez nią wykształcenia

- pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i przysługujących świadczeń

- pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

- podjęcia zatrudnienia

 

    Indywidualny Program Usamodzielnienia musi uwzględnić kolejność podejmowanych działań oraz terminy ich realizacji, w przypadku zmiany sytuacji życiowej można dokonać zmian, które wymagają zatwierdzenia przez kierownika właściwego organu pomocy społecznej.


Formy pomocy dla osób usamodzielnianych:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

 

Pomoc pieniężna przysługuje, jeżeli:

- umieszczenie w placówce lub rodzinie zastępczej nastąpiło na mocy postanowienia sądu i trwało co najmniej rok

- osoba usamodzielniająca się jest zdolna do samodzielnej egzystencji oraz spełnia kryteria dochodowe

- osoba usamodzielniająca się przystąpiła do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
 

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki jest:

- wskazanie, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności wskazanie osoby, która będzie pełniła  funkcję opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby

- złożenie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia oraz wniosku o przyznanie pomocy

 

      Wniosek o przyznaje pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki składa osoba usamodzielniająca się. Wniosek składa się do starosty właściwego powiatu za pośrednictwem kierownika organu pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

     Starostą właściwym do przyznania takiej pomocy na usamodzielnienie jest starosta powiatu, w którym mieszkała osoba usamodzielniająca się przed umieszczeniem w placówce.
 

POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI

 

     Przyznawana jest osobom na czas kontynuowania nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej czy szkole wyższej do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Pomoc ta przyznawana jest na czas trwania roku szkolnego czy roku akademickiego.

     Warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE

 

     W przypadku, gdy osoba usamodzielniająca się kontynuuje naukę, pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest wypłacana po ukończeniu nauki ( w uzasadnionych przypadkach może być wypłacona w trakcie nauki). Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie pisemnej deklaracji zawartej w Programie Usamodzielnienia. Taka deklaracja powinna zawierać informację, że przeznaczeniem pomocy będzie zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, a w szczególności na:

- polepszenie warunków mieszkaniowych

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- pokrycie wydatków związanych z nauką

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielniającej się:

- samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą

- w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

Wysokość kryterium dochodowego jest zmienna ( np można zapytać o nią pracownika socjalnego)

 


KRYTERIA PRZYZANAWANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ NA USAMODZIELNIENIE

 

 Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej placówkę opiekuńczą ustala się w kwocie odpowiadającej:

 

- 400 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniająca się przebywała w palcówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub domu pomocy społecznej  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat, w przypadku przebywania w danej placówce od dwóch do trzech lat, wysokość pomocy pieniężnej będzie odpowiadała 200 % , w przypadku okresu od roku do dwóch lat pomoc ta wynosić będzie 100 % podstawy

- 400 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniająca się opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielniającej się z rodziny zastępczej lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

- 300 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w danej placówce przez okres powyżej trzech lat

- 200 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w danej placówce przez okres od dwóch do trzech lat

- 100 % podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w danej placówce przez okres od roku do dwóch lat
 

 
POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ

    Aby uzyskać taką pomoc należy złożyć komplet dokumentów według tych samych zasad jak przy innych świadczeniach pomocy społecznej w odpowiedniej instytucji w miejscu osiedlenia, czyli tam, gdzie osoba usamodzielniająca się mieszka z zamiarem stałego pobytu. Oznacza to, że może to być mieszkanie pochodzące z zasobów komunalnych, TBS, mieszkania po członkach rodziny lub część mieszkania,, do których ma prawo np. w wyniku dziedziczenia i potwierdzony jest fakt jej zameldowania w nim.

Mieszkania chronione, wynajmowane, miejsce czy pokój w instytucji pomocy społecznej nie są miejscem stałego osiedlenia i takie przypadki wymagają szczególnego uzasadnienia.

 

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

- materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania

- niezbędne urządzenia i sprzęty domowe

- pomoce naukowe

- sprzęty rehabilitacyjne

- sprzęt, który może pomóc w podjęciu zatrudnienia

 

 Osoby usamodzielniająca się ma prawo do:

- ubiegania się oświadczenia pieniężne przysługujące osobom usamodzielniającym się

- uzyskania wszelkich informacji o formach współpracy i zakresie wsparcia ze strony opiekuna oraz pracownika socjalnego prowadzącego sprawę

- uzyskania wsparcia i pomocy ze strony pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów związanych ze szkołą, zatrudnieniem, problemami rodzinnymi, mieszkaniowymi, prawnymi lub innymi

- ubieganie się świadczenia pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także korzystania z ofert organizacji i instytucji wspierających młodzież wchodzącą w dorosłe życie

 

Osoba usamodzielniająca się jest zobowiązana do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, poprzez :

- faktyczną naukę w szkole lub na uczelni oraz uzyskanie wykształcenia zgodnego ze swoimi zdolnościami i aspiracjami

- w przypadku nauki w systemie wieczorowym lub zaocznym czynienia starań, aby podjąć zatrudnienie

- uczestnictwa w programach lub zajęciach kierowanych do młodzieży, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub uzyskanie zatrudnienia

- kontaktu i stałej współpracy z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym

 

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

- zapoznanie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielniającej się

- opracowywanie wspólnie z osobą usamodzielniającą się, ocena realizacji oraz modyfikowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnia

- współpraca z rodziną osoby usamodzielniającej się oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą i gminą

- opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie się czy kontynuowanie nauki

- podjęcie współpracy z osobą usamodzielniającą się na okres trzech lat licząc od momentu opuszczenia placówki

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy pieniężnej:

- postanowienie sądu  umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

- Indywidualny Program Usamodzielnienia

- zaświadczenia określające okres pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej

- akt urodzenia

- kopia dowodu osobistego

- poświadczenie zameldowania osoby usamodzielniającej się oraz inne dokumenty świadczące o miejscu faktycznego zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej czy placówce

- informacja o dochodach osoby usamodzielniającej się lub rodziny, z którą ta osoba prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (np dochody z prac zarobkowych, renta rodzinna, alimenty, decyzje o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, orzeczenie o niepełnosprawności)

- wniosek o przyznanie pomocy

- zaświadczenie ze szkoły czy uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki z zaznaczeniem trybu nauki i przewidywanego terminu jej zakończenia

- wywiady środowiskowe dotyczące rodziców biologicznych (w przypadku śmierci rodziców  akty zgonu)

- zaświadczenie o zdolności do samodzielnej egzystencji w przypadku osób opuszczających młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub dom pomocy społecznej


 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży – pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanie społeczne dzienną lub całodobową, ciągłą bądź okresową opiekę i wychowanie. Wspiera również działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

- placówki wspierające dziennie – zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającą problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, wspierają rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji, współpracują ze szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami.

- placówki interwencyjne zapewniają doraźną lub całodobowa opiekę, kształcenie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców znajdującym się w sytuacji kryzysowej do czasu powrotu do rodziny biologicznej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej czy innej placówce.

 

Istnieją dwa typy placówek interwencyjnych:

 - placówki rodzinne zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub też do czasu jego usamodzielnienia

 - placówki socjalizacyjne zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej , dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

 

Dom Dziecka to ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza to forma prawnej opieki nad dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia.

Wyróżnia się różne typy rodzin zastępczych ze względu na pokrewieństwo lub ilość dzieci umieszczonych w rodzinie.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania danej osoby. Wywiad obejmuje informacje dotyczące warunków środowiskowych, sytuacji bytowej, przebiegu i oceny pracy zawodowej lub nauki, kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Na podstawie zebranych informacji pracownik socjalny planuje pomoc dla rodziny lub osoby usamodzielniającej.

 

Pracownik socjalny pracuje w środowiskach w których znajdują się osoby wymagające pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Działa w oparciu o diagnozę społeczną.

Do jego zadań należy między innymi:

- praca socjalna

- kwalifikowanie osób do uzyskania świadczeń z tytułu pomocy społecznej

- udzielanie pomocy, wskazówek i informacji

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw czy sytuacji życiowych

- pobudzanie aktywności lokalnej

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami

- inicjowanie nowych form pomocy osobom, które mają trudna sytuację

 

Kryteria dochodowe to dochód na osobę obliczany dla każdego gospodarstwa. Uzależnione jest od ilości osób w rodzinie oraz podlega okresowej weryfikacji.