Powiat Kwidzyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie superwizji grupowej
i indywidualnej dla 10 pracowników zespołu ds. pieczy rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz 8 rodziców/opiekunów
prowadzących rodziny zastępcze.

Termin składania ofert: 07.03.2022, godz. 14:00

Pełna treść : Zapytania ofertowego superwizja PCPR - [do pobrania]

              Zał. nr 1 Formularz ofertowy superwizja PCPR - [do pobrania]

               Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - [do pobrania]

               Zał. nr 3 Klauzula danych osobowych PCPR - [do pobrania]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dyżury  w 2022 roku

Od 25 stycznia 2022 r. swoją działalność rozpoczął Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
ul. Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie.

Ośrodek prowadzony będzie ponownie przez Fundację „Żyć zgodnie ”z siedzibą w Kwidzynie. Wykwalifikowana kadra pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz wolontariuszy będzie udzielała bezpłatnej pomocy wszystkim potrzebującym.

 Do zadań OIK należy szeroko pojęta interwencja skierowana wobec osób znajdujących się
w stanie kryzysu mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Jest to również specjalistyczna pomoc osobom, których dotyczy problem przemocy w rodzinie, uzależnienia czy inne trudności. Interwencja rozumiana jako wsparcie osoby poprzez wspólne rozpoznanie sytuacji, zasobów oraz wyznaczenie drogi do wyjścia z trudnego momentu.

Dyżury pierwszego kontaktu:

 

Poniedziałek-piątek      9.00 - 14.00

Sobota                          10.00 - 15.00

Dyżury interwencyjne:

 

Poniedziałek   17.00 - 20.00

Wtorek            17.00 – 19.00

Środa               17.00 – 20.00

Czwartek         17.00 – 19.00

Piątek              17.00 – 19.00

Kontakt tel. 730 784 439,   730 784 539

Więcej informacji na stronie www.zyc-zgodnie.pl

Kontakt mailowy:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 2022R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17.09.2021r. o pomocy państwa w wychowaniu od dnia 01 stycznia 2022r. prawo do pobierania świadczenia wychowawczego (500+) ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej po dniu 31.12.2021r.

Do dnia 31 maja 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będzie realizowało świadczenie wychowawcze (500+) na dzieci, które były pobierane do dnia 31.12.2021r.

Od 01 czerwca 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował świadczenie wychowawcze (500+) na wszystkie dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego od 01 czerwca 2022r. należy złożyć wniosek
w formie elektronicznej przez PUE ZUS wraz z zaświadczeniem o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zaświadczenie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wnioski mogą być składane do ZUS od dnia 01 lutego 2022r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Uchwała nr X/63/ 2016

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 stycznia 2016 r.

  

w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021”

 

Na podstawie art.12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm) i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2021”, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn.zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnychi innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Projekt strategii został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich gmin z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 jest dokumentem, który stanowi lokalny element polityki społecznej powiatu i będzie stanowić punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów, dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie będzie podstawą do ubiegania się przez instytucje samorządu terytorialnego o środki zewnętrzne (z budżetu państwa, funduszy unijnych i inne).

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik Nr 1 do uchwały