Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest prawie 150.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

ScienceForUkraineTW 1500x500px

 

QR

AKTY PRAWNE

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom regulują niżej wymienione akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1946).

MIEJSCE UDZIELANIA POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn

POMOC NA ZASADACH OGÓLNYCH

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 PEŁNA TREŚC DO POBRANIA