Turnusy Rehabilitacyjne

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku,
której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych
uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację
i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju,
w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza pod którego opieką się znajduje,
2. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,
prowadzonym przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem w przypadku gdy turnus jest organizowany
w formie niestacjonarnej,
4. w danym roku kalendarzowym w którym ubiega się o dofinansowanie, już go nie otrzymała,
5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,
6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie rehabilitacyjnym który wybrała, ani nie będzie
opiekunem innego członka tego turnusu,
7. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny i liczbie
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
albo posiadającej orzeczenia równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może
być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:
• lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;
• opiekun:
o nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
o nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
o ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne;

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego składa się w powiatowym centrum pomocy
rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę
o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania
informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia. Centrum rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia
turnusu informuje Centrum o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Dofinansowanie może być przekazane organizatorowi turnusu, jeżeli spełnia on następujące warunki:

• wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiada odpowiednie uprawnienia na okres
trwania turnusu rehabilitacyjnego,
• wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych
z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
• wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu
dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy
do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl

Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i wynosi:

1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej
się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
2. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
4. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
5. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej,
niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie
dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone
do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić,
jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba
ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Kontakt w sprawie: parter pokój nr 1, telefon 55 230 01 09

Formularz do pobrania - [pobierz]  

Załącznik do wnioski na turnus rechabilitacyjny - Iinformacja o stanie zdrowiea - [do pobrania]