Co to są bariery techniczne?

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich
do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Co to są bariery w komunikowaniu się?

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej
swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji
barier technicznych i w komunikowaniu się, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi
osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie
ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku,
był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia,
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę wypłaty
środków finansowych stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt w sprawie: parter pokój nr 1, telefon 55 230 01 09

Formularz do pobrania