Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza osoby zainteresowane do programu
korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Adresatami programu
są osoby stosujące przemoc w trakcie trwania lub po zakończonej procedurze „Niebieskie Karty”,
osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować
nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z  ludźmi. Celem programu jest zmiana zachowań
i postaw osób stosujących przemoc, co w rezultacie wpłynie na zahamowanie przemocy domowej.

Realizacja Programu trwa i będzie się odbywać do grudnia 2024 roku według następującego harmonogramu:

 • do dnia 30 czerwca br. roku - nabór uczestników programu, spotkania indywidualne
 • od 1 lipca br. – realizacja pozostałych działań Programu, w tym spotkań grupowych

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc domową, zarówno kobiety jak i mężczyźni.
W programie mogą m.in. brać udział:

 • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną
  zmotywowane przez instytucję wspierające rodzinę,
 • osoby, które stosują przemoc domową, kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny na wniosek
  grupy diagnostyczno- pomocowej- członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura
  „Niebieskie Karty”,
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których Sąd
  warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
 • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań
  i niewypełniania funkcji rodzicielskich.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter kwalifikacji do uczestnictwa w programie.
Kolejne działania będą realizowane w formie spotkań (warsztatów) grupowych.

Uczestnictwo w powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc domową jest bezpłatne i kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu w sytuacji
stwierdzenia 80% frekwencji na zajęciach.

Deklaracje udziału w programie wydaje i przyjmuje: Pani Iwona Kamińska - Pyda,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn,                          
tel. 55 230 01 14.

plakat pp 1