Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie uprzejmie informuje, iż w dniach od 2 do 30 listopada przyjmowane będą wnioski na dofinasowanie
ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2023.

O dofinansowanie do w/w zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
    dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej PCPR w Kwidzynie lub w siedzibie Centrum w pokoju nr 1 przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie.