Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej.

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

8. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres programowy szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Szkolenie jest nieodpłatne.

Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o jak najszybszy kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. gen. Józefa Hallera 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 lub pod numerami telefonu 783-292-055, 570-516-828.

 NABÓR NA SZKOLENIE TRWA DO 31 SIERPNIA 2022 ROKU.

 Z poważaniem

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie Renata MajdaNabór na szkolenie 10 08 2022