Informacja dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu

W/w osobom można przyznać następujące formy pomocy:
a) Pomoc na kontynuowanie nauki - miesięcznie w kwocie 566 zł (wg stanu na 01.10.2021 r.), przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagane jest przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

Pomoc ta przysługuje pod warunkiem, że osoba usamodzielniana przebywała:

  • w rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej 3 lata lub
  • w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej co najmniej rok.
 
Osoba usamodzielniana uzyska pomoc na kontynuowanie nauki, jeżeli uczy się w szkole lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, ewentualnie u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia.

b) Pomoc na usamodzielnienie - wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w pieczy zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. Jest przyznawana osobie usamodzielnianej, jeżeli dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 1200 zł.

c) Pomoc na zagospodarowanie - wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb. Jest przyznawana osobie usamodzielnianej, jeżeli dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 1200 zł.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest: złożenie wniosku, posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia i jego realizacja, wskazanie przez osobę usamodzielnianą opiekuna procesu usamodzielnienia oraz pisemnej zgody tej osoby. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wnioski o pomoc pieniężną są do pobrania w zakładce „FORMULARZE – PROCES USAMODZIELNIENIA – WNIOSKI”

Ponadto  w/w osobom udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia, zapewnia pomoc prawna i psychologiczną.

Informacja dla osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy skierowanie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu i osoba ta przebywała w nich co najmniej rok.

W/w osoba zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem w tym miedzy innymi:

1) pieniężną na usamodzielnienie,

 2) pieniężną na kontynuowanie nauki,

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc pieniężna przysługuje osobie zdolnej do samodzielnej egzystencji. Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz spełnienie kryteriów dochodowych:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą 1.402 zł (wg stanu na 01.10.2021 r.)                          

2) w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 1.056 zł (wg stanu na 01.10.2021 r.)

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

1) 300% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat;

2) 200% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

3) 100% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

Warunkiem uzyskania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie  ważnej życiowej potrzeby  w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych  lub stworzenie warunków do działalności zarobkowej albo pokrycie wydatków związanych z nauką.

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy. Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

1) Materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;

2) Niezbędne urządzenia domowe;

3) Pomoce naukowe;

4) Sprzęt rehabilitacyjny;

5) Sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy za względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi 528,90 zł (wg stanu na 01.10.2021 r.), przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc tą przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w danej placówce oraz stwierdzonych potrzeb.