PCPR Kwidzyn

Statut ośrodka

Zmiana wielkości liter:
Uchwała Nr XIV/101/2012
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2012 r.
  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 z późn.zm)
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wprowadza się następujące zmiany:
 
1.  W § 2 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:
 
„1. PCPR realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej będące zadaniami własnymi Powiatu, oraz zadania z zakresu administracji rządowej , nałożone przepisami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami”.
„ 2. PCPR realizuje inne zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określone w niniejszym statucie lub wynikające z przepisów prawa”.
 
2.  W § 2 po ust. 2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„3. PCPR na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”.
 
3.  W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadania PCPR z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych są realizowane zgodnie z przepisami ustaw i przepisami wykonawczymi do n/w ustaw:
1.1 o pomocy społecznej,
1.2 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
1.3 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
1.4 o ochronie zdrowia psychicznego,
1.5 o cudzoziemcach,
1.6 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych o okresu powojennego.
1.7 o postępowaniu w sprawach nieletnich,
1.8 kodeks rodzinny i opiekuńczy,
1.9 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
1.10 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.
 
4.  W § 7 ust. 1, 4, 5 otrzymują brzmienie:
„1. PCPR prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Powiatu , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o finansach publicznych”.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
UZASADNIENIE
 
Zmiana statutu PCPR w Kwidzynie wynika z wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 288, poz.1690), która w zasadniczy sposób zmienia funkcjonowanie wymienionej jednostki organizacyjnej Powiatu.
 
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
 
Reklama
Reklama
Reklama