PCPR Kwidzyn

Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zmiana wielkości liter:

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za  2013 r. [pobierz]

 

Uchwała Nr XVII/138/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2011

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się złożone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdanie z działalności centrum za rok 2011 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy).

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) stanowi z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedłożył Radzie Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 2011 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu kwidzyńskiego na rok 2012.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdania z działalności Centrum za 2011 rok, złożonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za  2012 r.[pobierz] 
 

Uchwała Nr VII/49/2011

 

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2011r.

 

w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2010

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się złożone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdanie z działalności centrum za rok 2010 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy).

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) stanowi z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej. 

Stosownie do powyższego kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedłożył Radzie Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 2010 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu kwidzyńskiego na rok 2011.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdania z działalności Centrum za 2010 rok, złożonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za  2010 r.[pobierz] 

 

Uchwała Nr XLII/255/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 marca 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2009

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się złożone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdanie z działalności centrum za rok 2009, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy).

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) stanowi z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedłożył Radzie Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 2009 rok wraz z wykazem priorytetowych działań w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu kwidzyńskiego na rok 2010.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego złożonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdania z działalności Centrum za 2009 rok. 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za 2009 r.[pobierz]

 

Uchwała Nr XXXI/182/2009

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 marca 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2008

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się złożone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2008, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy).

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) stanowi z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedłożył Radzie Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 2008 rok wraz z wykazem priorytetowych działań w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu kwidzyńskiego na rok 2009.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego złożonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdania z działalności Centrum za 2008 rok.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za 2008 r.[pobierz]

 

Sprawozdania z lat ubiegłych dostępne są na stronie BIP  Powiatu Kwidzyńskiego bip.powiatkwidzynski.pl

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama