PCPR Kwidzyn

Projekt " Dobry start"

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. określa szczegółowe warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r.

Świadczenie „Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł. Świadczenie przysługuje na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia oraz na dziecko lub osobę uczącą się – w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje jeżeli dziecko uczy się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczy, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczy.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przysługuje również:
1) na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej,
2) przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

W powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy siedziby placówki wnioski o świadczenie „Dobry start” będą mogły składać:

·         rodziny zastępcze,

·         osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

·         dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

·         dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

·         osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można składać tylko w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "dobry start" na dziecko umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej [do pobrania]

Wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej  [do pobrania]

Wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” na osobę usamodzielnianą  opuszczającą pieczę zastępczą  [do pobrania]

 

 
Reklama
Reklama
Reklama