PCPR Kwidzyn
Aktualności
POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY
Zmiana wielkości liter:
 
Remont w PCPR Kwidzyn !
Zmiana wielkości liter:
 
 
INFORMACJA – NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO
Zmiana wielkości liter:
 
INFORMACJA – NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, że prowadzi nabór uczestników do „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
 
Planowany do realizacji program obejmuje 60 godzin (w tym zajęcia indywidualne oraz grupowe) zostanie przeprowadzony w grupie od 7 do 15 osób.
 
Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.
 
Do programu kwalifikowane są osoby:
 
skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych,
stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od: alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub innych substancji odurzających – dla których oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Udział w programie jest bezpłatny.
 
Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w programie o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Policji, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu .

Szczegółowych informacji udziela Specjalista pracy z rodziną Pani Iwona Kamińska-Pyda nr telefonu 55 279 99 15, e-mail: i.kamiń Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości 7-15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na 15.10.2020 r. do 15.12.2020 r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Hallera 5
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
Zmiana wielkości liter:

PCPR.804.4.2020

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
w trybie zapytania ofertowego


na dostawę wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci
   w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
                                     w okresie epidemii COVID – 19”

treść zawiadomienia -------> pobierz tu!

 
Zapytanie ofertowe
Zmiana wielkości liter:
 

PCPR.804.5.2020
                                           Zapytanie ofertowe
                        na dostawę środków ochrony osobistej  w ramach projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID – 19”


Powiat Kwidzyński w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych lokalnie, PI 9iv: Ułatwianie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej    
 i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
ZAPRASZA do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej.

 
I. Zamawiający:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Adres: 82 – 500 Kwidzyn, ul. gen. Józefa Hallera 5

tel. 55 279 99 15   fax 55 279 99 15

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.kwidzyn.epcpr.pl

 

II. Tryb udzielenia Zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

 III. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej  w ramach projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych lokalnie, PI 9iv: Ułatwianie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych        w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych przepisami UE,
w tym wytycznych Ministra Zdrowia oraz wytycznych Konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dotyczących warunków
jakie muszą spełniać maseczki przeznaczone dla osób niemedycznych i zakażonych COVID-19.

Pełna treść Zapytania Ofertowego - [do pobrania]
Opis przedmiotu zamówienia - [do pobrania]
Formularz Ofertowy - [do pobrania]
Klauzula informacyjna dotycząca postepowania- [do pobrania]


 
Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Zmiana wielkości liter:
                       Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych,
które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, w związku 

z przystąpieniem do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

– edycja 2019 – 2020 ogłasza nabór osób niepełnosprawnych,

które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

pełna treść ogłoszenia o naborze - [do pobrania]
karta zgłoszenia do Programu - [do pobrania]
oświadczenie uczestnika Programu - [do pobrania]

 
PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków !
Zmiana wielkości liter:

 

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”
Zmiana wielkości liter:
 

PCPR.804.4.2020

                                                              Zapytanie ofertowe

na dostawę wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci
   w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
                                     w okresie epidemii COVID – 19”

 

 

Powiat Kwidzyński w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kwidzynie w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych

świadczonych lokalnie, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych

świadczonych  w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego ZAPRASZA do składania ofert na

dostawę wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci.

 

 

I. Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Adres: 82 – 500 Kwidzyn, ul. gen. Józefa Hallera 5

tel. 55 279 99 15   fax 55 279 99 15

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.kwidzyn.epcpr.pl

 

 

II. Tryb udzielenia Zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).

 III. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji
dla dzieci w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych lokalnie,
PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego
.

 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta 
a rynek polski.

 IV. Termin i warunki realizacji Zamówienia:

 1.  Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 05 października

     2020 roku.

2.  Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru zamówienia.

3.  Miejsce dostarczenia zamówienia - Domy  dla  Dzieci  w  Kwidzynie  z  siedzibą przy ulicy

     Staszica 27A  i  przy  ulicy  Malborskiej 18B  oraz  Domy  dla Dzieci z siedzibą w Ryjewie przy

     ulicy Donimirskich 4.

4.  Wykonawca    zamówienia     zobowiązany    jest    do   dostarczenia   przedmiotu zamówienia

     pod    wskazane   w    punkcie   3   adresy   i  wniesienia  do  pomieszczenia wskazanego przez     

     Zamawiającego   na  własny    koszt. Wykonawca  odpowiada   za    dostarczone  wyposażenie    

     w czasie transportu, w przypadku  uszkodzeń ponosi pełną  odpowiedzialność   za    powstałe  

     szkody.  Wykonawca   zobowiązuje  się   do    usunięcia    na    własny   koszt wszelkich szkód

     powstałych  w trakcie  realizacji zamówienia.

5.  Wynagrodzenie  za  realizację  zamówienia  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy

     Wykonawcy,  w  terminie  do  30 dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  poprawnie  

     wystawionej   faktury (dane  do faktury wskazane zostaną  w  umowie). Fakturę będzie  można   

     wysłać  pocztą,  przekazać  wraz   z    dostarczonym   zamówieniem  lub   wysłać    na    adres   

     e-mailowy  Zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Całość: Zapytanie Ofertowe - [do pobrania]
Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia - [do pobrania]
Formularz ofertowy - [do pobrania]
Klauzula informacyjna dot. postepowania o udzoielenia zamówienia publicznego - [do pobrania}

 
POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY
Zmiana wielkości liter:
 

POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY - folder projektu  [do pobrania]
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zmiana wielkości liter:
 
Pełna treśc OGŁOSZNIA O ZAMÓWIENIU    - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 1                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 3                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 4                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 5                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 6                                             - [do pobrania]
ZAŁĄCZNIK nr 7                                             - [do pobrania]
Program: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, pełna teść - [do pobrania]
 
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Zmiana wielkości liter:
 
Pełna treśc ogłosznia  - [do pobrania]

Załącznik                     - [do pobrania]
 
Gaszyn Challenge PCPR Kwidzyn
Zmiana wielkości liter:
 
WAKACYJNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO
Zmiana wielkości liter:
 
 
Linia Pomocy Pokrzywdzonym
Zmiana wielkości liter:
 
 
OGŁOSZENIE !
Zmiana wielkości liter:
 
 
KOMUNIKAT w sprawie obsługi klientów w PCPR Kwidzyn
Zmiana wielkości liter:
 
 
Procedura przyjmowania klientów na terenie PCPR w Kwidzynie w okresie trwania epidemii
Zmiana wielkości liter:

 

 Procedura  przyjmowania klientów na terenie PCPR w Kwidzynie

w okresie trwania epidemii

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju – Rozporządzenie Ministra  Zdrowia

z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020r. poz.491 z późn.zmn.) kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wprowadza następujące działania mające na celu minimalizowanie ryzyka
zarażenia i rozprzestrzeniania wirusa.             

 

Zalecenia dotyczące przebywania na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie podczas
uczestnictwa w konsultacjach, diagnozach, terapiach i innych spotkaniach, zgodnie z wytycznymi Głównego

Inspektora Sanitarnego:

1.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmuje klientów tylko wcześniej
umówionych telefonicznie.

2.      Wnioski, podania można składać pocztą, drogą elektroniczną lub do skrzynki umieszczonej
przed głównym wejściem do budynku.

3.      Konsultacje indywidualne, spotkania, terapie, diagnozy będą odbywać się w trybie
stacjonarnym lub zdalnym (dostosowanie do potrzeb klientów).

4.      Wizyty w PCPR odbywają się wg ustalonego wcześniej harmonogramu, na które należy
stawić się dokładnie na ustaloną godzinę.

5.      Do PCPR przychodzą tylko umówione wcześniej osoby. Wynika to z zasad bezpieczeństwa
dotyczących ograniczonej liczby osób przebywających w PCPR.

6.      Na wizytę  przychodzą tylko osoby zdrowe. W przypadku wątpliwości pracownik PCPR
jest zobowiązany zmierzyć temperaturę. Osoby chore nie będą przyjmowane.

7.      W przypadku złego samopoczucia, temperatury, przeziębienia lub innej infekcji osoba
umówiona jest zobowiązana odwołać telefonicznie wizytę, przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem (o ile to jest możliwe) i umówić się na inny termin spotkania.

8.      Osoby wchodzące do budynku PCPR muszą być wyposażone w maskę ochronną
lub oraz jednorazowe rękawiczki z wyjątkiem:

·         dzieci do lat 4,

·         osób, które mają problemy z oddychaniem,

·         osób, które nie mogą założyć i zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia
(nie są wymagane zaświadczenia).

9.      Środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) klienci zapewniają sobie we
własnym zakresie.

10.  Po wejściu do PCPR:

- należy zdezynfekować ręce (również rękawiczki) w wyznaczonym miejscu

- osoba  pełnoletnia  wypełnia  ankietę  wstępnej kwalifikacji (w przypadku dzieci ankietę wypełnia

  rodzic/opiekun)

- pracownik PCPR zaprasza  osobę na spotkanie do wyznaczonego pokoju

- osoby  przebywające  na  terenie  PCPR nie  mogą  przemieszczać  się  po
budynku bez uzgodnienia z pracownikiem.

11.  Osoby przebywające na terenie PCPR  zachowują dystans pomiędzy sobą wynoszący
1-1,5 m. Należy przestrzegać higieny kaszlu l
ub kichania-zasłonić usta i nos łokciem lub chusteczką.

12.  Procedura wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
Procedura może być w każdej chwili aktualizowana stosownie do zmieniającej się
sytuacji oraz stosownie do decyzji
właściwych organów administracji publicznej.

                                                                                                                        Kierownik
                                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                                      w Kwidzynie
                                                                                                                      Renata Majda

 

 Ankieta wstepnej kawalifikacji - [do pobrania]

 


                
 
Komunikat z dnia 4 maja 2020 roku dotyczący godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
Zmiana wielkości liter:
 
 
Informacje o punktach doradczych dla imigrantów Zakres udzielane wsparcia:
Zmiana wielkości liter: 
 
Інформація про консультативні пункти для іммігрантів Види наданої підтримки:
Zmiana wielkości liter:
 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 11

Reklama
Reklama
Reklama