PCPR Kwidzyn
Aktualności
Pomocna dłoń
Zmiana wielkości liter:
 
 
Program „Aktywny Samorząd” 2021 r.
Zmiana wielkości liter:
 
OGŁOSZENIE
Zmiana wielkości liter:
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Zmiana wielkości liter:
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza

nabórna wolne stanowisko psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

1.  Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 82 – 500 Kwidzyn, ul. Hallera 5

     Wymiar czasu pracy – 1 etat, praca  będzie  wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy,

                                        w wymiarze 40 godzin tygodniowo, 

     Rodzaj umowy – umowa  o pracę  na  czas  nieokreślony.

  2.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

3)      co najmniej 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      osoba nie jest, nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 

7)      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego,

      8)  nieposzlakowana opinia,

      9)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

    3.  Wymagania dodatkowe:

      1)  predyspozycje   osobowościowe:     odpowiedzialność,      komunikatywność,   staranność,    

           terminowość,    cierpliwość,    samodzielność,     kreatywność,     dobra     organizacja   pracy,

           zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność pracy w zespole,

      2)  znajomość przepisów z zakresu:

-        ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-       ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy,

-       ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

       3)  prawo jazdy kategorii „B”.  


Pełna treść ogłoszenia - [do pobrania]
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy - [do pobrania]
Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających sie o stanowisko - [do pobrania]


 
Zaproszenie do udziału w projekcie „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny”
Zmiana wielkości liter:
 

Pełna treść zaprosznie  - [do pobrania]
zał. nr 1 oświadczenie do rekrutacji - [do pobrania]
zał. nr 2 formularz złoszeniowy do udziału w projekcie - [do pobrania]
zał. nr 3 RODO oświdczenie do CST - [do pobrania]
zał. nr 4 RODO oświadczenie RPO - [do pobrania]
zał. nr 5 zakres danych osobowych - [do pobrania]
zał. nr 6 oświadczenieu uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - [do pobrania]
zał. nr 7 oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego  [do pobrania] 
zał. nr 8 oświadczenie uczestnika projektu o sprawowaniu głównej funkcji opiekuńczej - [do pobrania]
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie
Zmiana wielkości liter:

ul. Braterstwa Narodów 59

82-500 Kwidzyn

tel.  : 730 884 539 ( czynny w godzinach dyżuru OIK)

tel. : 55 629 18 18 (czynny całodobowo)

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W ośrodku prowadzone są dyżury:
( pierwszy kontakt)

poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00 oraz 17.00 – 19.00
sobota 10.00 – 15.00

Konsultacje specjalistów:
(prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta)

poniedziałek, środa – dyżur w godz. 17.00 – 20.00
wtorek, czwartek, piątek – dyżur w godz. 17.00 – 19.00

(Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)

Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych a także  wszystkim doświadczającym trudności

w pełnieniu swoich podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania jako konsekwencji doświadczanych sytuacji kryzysowych.

Więcej informacji na stronie : www.zyc-zgodnie.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony (od 1 stycznia 2021 roku ) na zlecenie powiatu kwidzyńskiego przez Fundację „Żyć zgodnie”

 

 
Informacja o zakończeniu projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Zmiana wielkości liter:
 


 
Informacja o elektronicznym składaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny w 2021 roku
Zmiana wielkości liter:
 
 
„Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny”
Zmiana wielkości liter:
 
OPIS PROJEKTU - [do pobrania]
 
Informacja o wyłonieniu wykonawcy usługi.
Zmiana wielkości liter:
 
 
Powiat Kwidzyński szuka wolontariuszy
Zmiana wielkości liter:
 
 
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Zmiana wielkości liter:
 
Pełna treść informacji o wydłużonym terminie - [do pobrania]
Wniosek o dofinansowanie - [do pobrania]

 
Spotkanie online grupy samopomocowej STEROWIEC
Zmiana wielkości liter:
 

 
Darmowe porady psychologiczne
Zmiana wielkości liter:
 

 
Informacja o wyłonieniu wykonawcy
Zmiana wielkości liter:
 
 
Nowych zasad bezpieczeństwa !
Zmiana wielkości liter:
 

Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w związku z obostrzeniami

związanymi z COVID-19

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w związku z  wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa
związanych z wejściem powiatu kwidzyńskiego w strefę czerwoną uprzejmie informuje o formie dostępu do instytucji.

Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będą przyjmowani na holu parteru budynku.
Znajduje się tam biurko z zamontowanym dzwonkiem, który będzie przywoływał pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do obsługi klientów. Przy wejściu do budynku
jest zamontowana skrzynka pocztowa, do której należy wrzucać korespondencję.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie od dnia 12 października 2020r.
będą wykonywać swoje obowiązki w formie rotacyjnej. Oznacza to, że pracownicy nadal będą
pozostawali w kontakcie z klientami w formie telefonicznej, mailowej oraz przez platformę ePUAP.

 

                                                                               

                                                                                         Renata Majda

                                                               kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                           w Kwidzynie

 
POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY
Zmiana wielkości liter:
 
Remont w PCPR Kwidzyn !
Zmiana wielkości liter:
 
 
INFORMACJA – NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO
Zmiana wielkości liter:
 
INFORMACJA – NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, że prowadzi nabór uczestników do „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
 
Planowany do realizacji program obejmuje 60 godzin (w tym zajęcia indywidualne oraz grupowe) zostanie przeprowadzony w grupie od 7 do 15 osób.
 
Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.
 
Do programu kwalifikowane są osoby:
 
skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych,
stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od: alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub innych substancji odurzających – dla których oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Udział w programie jest bezpłatny.
 
Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w programie o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Policji, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu .

Szczegółowych informacji udziela Specjalista pracy z rodziną Pani Iwona Kamińska-Pyda nr telefonu 55 279 99 15, e-mail: i.kamiń Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości 7-15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na 15.10.2020 r. do 15.12.2020 r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Hallera 5
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
Zmiana wielkości liter:

PCPR.804.4.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w trybie zapytania ofertowego


na dostawę wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci
   w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
                                     w okresie epidemii COVID – 19”

treść zawiadomienia -------> pobierz tu!

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 12

Reklama
Reklama
Reklama