PCPR Kwidzyn
Aktualności
Program Stypendialny Horyzonty
Zmiana wielkości liter:
 
Informacja prasowa - [do pobrania]
ULOTKA                  - [do pobrania]
 
Aktywni w biznesie 2,0 - szkolenia i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej
Zmiana wielkości liter:
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY
Zmiana wielkości liter:
 
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zmiana wielkości liter:
                                                                            INFORMACIA
                                                        z sesji otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi

w zakresie konsultacji stomatologicznych dla 35 uczestników projektu (dzieci) w związku z realizacją projektu

pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne,

Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

 

Stwierdza się, co następuje:

 1.     Dnia 10.02.2020 r. wpłynęła 1 oferta.

 *Oferty złożone po terminie:  0.

 2.      Na publiczne otwarcie ofert przybyło 0 wykonawców.

 3.     Dnia 10.02.2020 r. o godz. 15:10 rozpoczęto sesję  otwarcia ofert.

                                        OCENA ZŁOŻONYCH OFERT  

L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

 

Punktowe streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Kryterium cena

Kryterium doświadczenie

Łączna ocena oferty

1.

Modent Sp. z o.o. Sp.k

 

ul. Kopernika 2c/15

82-500 Kwidzyn

 

21 350,00

70,00

20,00

90,00

 

 
Program wyrównywania różnic między regionami III
Zmiana wielkości liter:
                                                                „Program wyrównywania różnic między regionami III”
                                                    Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
                                            dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach programu pn.”Program wyrównywania różnic między

regionami III”.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

Obszaru A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność

do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Adresatami pomocy mogą być  zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych tj. podmioty uprawnione

do reprezentowania i podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie prowadzenia inwestycji w wielorodzinnych

budynkach mieszkalnych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest aby adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentował

potrzebę realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

wybudowanym i użytkowanym przed dniem 12 kwietnia 2002 r i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt.

Inwestycja dotycząca zapewnienia dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym musi zapewnić dostępność

do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruch o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu dofinansowanego w ramach programu nie może

przekroczyć 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu

tj. do 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach

mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych  budynkach mieszkalnych zapewniającej

dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu przyjmowane

są w trybie ciągłym do 30 listopada 2020 r., które należy składać bezpośrednio do  Oddziału

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w Gdańsku, 80-266 Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 14 tel. 58 350 05 39, 58 350 05 33. 

Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków znajdują się na stronie i

nternetowej www.pfron.org.pl – zakładka  „O Funduszu” – Programy i zadania PFRON –

Programy realizowane obecnie -  „Program wyrównywania różnic między regionami III”   w 2020 r. 

Załącznik nr 1 do Zasad naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A - [do pobrania]

 
Zaproszenie do przedstawienia kosztów dotyczących zakupu usługi w zakresie konsultacji stomatologicznych dla 35 uczestników projektu (dzieci)
Zmiana wielkości liter:
   Kwidzyn,05.02.2020 r.

 

                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE
                                Zakup usług w zakresie konsultacji stomatologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych

wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu

numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących zakupu usługi

w zakresie konsultacji stomatologicznych dla 35 uczestników projektu (dzieci).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne,

Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.


Pełna treść zapytania - [do pobrania]

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ.
Zmiana wielkości liter:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:
1. Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej.
2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona
ani zawieszona.
3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika
z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem
lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego
indywidualnych potrzeb.

8. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres programowy szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk
w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Szkolenie jest nieodpłatne.

Kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej niezawodowej zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy
o jak najszybszy kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. gen. Józefa Hallera 5,
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 lub pod nr telefonu 730-720-911.

                   Z poważaniem

                              Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
                                                               Renata Majda

 

 
Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dot. seniorów z Powiatu Kwidzyńskiego
Zmiana wielkości liter:

Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym,
którego celem jest zebranie opinii na temat sytuacji życiowej seniorów z Powiatu Kwidzyńskiego.
Poznanie Państwa opinii pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Badanie
jest przeprowadzane na potrzeby przygotowania partnerskiego wniosku o dofinansowanie w ramach
Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wypełnioną ankietę prosimy  przekazać w terminie  
do dnia 07.02.2020 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres
Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Ul. Kościuszki 29 B 82-500 Kwidzyn 

lub w wersji skanu na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Za udzielone odpowiedzi oraz wzięcie udziału w ankiecie serdecznie dziękujemy.

Kwestionariusz ankiety dla seniorów zamieszkałych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego - [do pobrania]

 
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zmiana wielkości liter:
 INFORMACJA
z sesji otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi:
przeprowadzenie konsultacji fizjoterapeuty, który poprowadzi wsparcie w domach uczestników (wskazanych
przez PCPR), w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia
rodziny w powiecie kwidzyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2 Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Pełna treść informacji - [do pobrania]
 
Nowe punkty informacyjno-doradcze dla imigrantów
Zmiana wielkości liter:


 
System SOW -
Zmiana wielkości liter:


Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwił wszystkim osobom niepełnosprawnym
składanie wniosków 
o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz do zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem
Systemu Obsługi Wsparcia SOW.

Wykorzystując darmowy System SOW  https://sow.pfron.org.pl/ można złożyć elektroniczny wniosek

również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 Jedyne, czego potrzebujesz to:

·   dostęp do Internetu,

·   konto w Systemie SOW,

·   Profil Zaufany.

Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy dziesięciu różnych banków

– zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube): 
https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku:
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9:00 –17:00)


 

 

 
Program wyrównywania różnic między regionami III
Zmiana wielkości liter:
 

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, że można składać wnioski            
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     
w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
 

W ramach programu w 2020 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar A -   zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

Obszar B -   likwidacja  barier  w  urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji

                     samorządu     powiatowego      lub      gminnego),   placówkach    edukacyjnych  lub 

                     środowiskowych  domach   samopomocy    w     zakresie    umożliwienia     osobom     

                     niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania,

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

Obszar D – likwidacja  barier transportowych,

Obszar E – dofinansowanie   wymaganego     wkładu     własnego    w    projektach  dotyczących 

                    aktywizacji  i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

Obszar F – tworzenie    warsztatów    terapii     zajęciowej   oraz     przeciwdziałanie    degradacji  

                    infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

Obszar G – skierowanie do  powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie

                    zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Pełna treść programu -
[do pobrania]

 

 
Uwaga ! Zmiana formularzy, wniosków.
Zmiana wielkości liter:

związku ze zmianą formularzy wniosków o dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nowe druki wniosków będą dostępne na naszej stronie internetowej

od dnia 20 stycznia 2020 r.


                 Renata Majda 
                    Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                   w Kwidzynie 

 
Wesołych Świąt
Zmiana wielkości liter:
 
 
Zmiana godzin pracy 24 grudnia 2019r.
Zmiana wielkości liter:

 Dnia 24 grudnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jest czynne w godz. 7.00 – 13.00.

Przepraszamy za niedogodność.
                                                            Renata Majda                                                                      

                                                              Kierownik

                                      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                             w Kwidzynie          

 
Bezpłatne informacyjne spotkanie dla cudzoziemców
Zmiana wielkości liter:
 

 
Zapraszamy rodziny zastępcze z dziećmi na koncert świąteczny z okazji MIKOŁAJEK !
Zmiana wielkości liter:

 " Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza rodziny zastępcze z dziećmi

             na koncert świąteczny z okazji mikołajek, który odbędzie się 6 grudnia 2019 roku

                                                  w operze Leśnej w Sopocie.

Zgłoszenia do udziału w koncercie przyjmują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej...

 

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum Rodziny

w Kwidzynie

Renata Majda 

 
Bezpłatny podręcznik dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi
Zmiana wielkości liter:
 
5-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów I I II KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z CAŁEJ POLSKI
Zmiana wielkości liter:
 Szanowni Państwo,

 Fundacja EY działa na rzecz dzieci i opiekunów z rodzinnej pieczy

zastępczej już ponad  20 lat.

Jako partner merytoryczny wydarzenia, chcielibyśmy Państwu

przedstawić projekt CEMS CHANCE.

  CEMS Chance to 5-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów I I II

KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z CAŁEJ POLSKI, którzy pochodzą z

małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej

– rodzinnej, finansowej

czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie

młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w licznych

szkoleniach, warsztatach i panelach motywacyjnych, które mają na celu

pomóc im m.in. w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz

zachęcić do samorozwoju.

 Najbliższa, XVII już edycja projektu, odbędzie się w dniach terminie

2 –6 GRUDNIA 2019 R. R. W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

W WARSZAWIE.

REKRUTACJA do projektu odbędzie się W DNIACH 21 PAŹDZIERNIKA – 4

LISTOPADA 2019 R. poprzez formularz nastronie

internetowejwww.cemschance.pl [1] (formularz:

https://cemsclub.typeform.com/to/foSzqf) Do udziału w siedemnastej

edycji projektu organizatorzy pragną zaprosić 40 uczestników..

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jedynym kosztem ponoszonym przez

uczestnika jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.

Jako Fundacja EY, wieloletni partner merytoryczny inicjatywy, ZWRACAMY

SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O UDOSTĘPNIENIE ZAŁĄCZONYCH INFORMACJI o

CEMS Chance wśród podopiecznych Państwa instytucji z rodzin

zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek

opiekuńczo-wychowawczych. Będziemy wdzięczni za przekazanie

informacji Państwa podopiecznym. Zależy nam na pomocyjak największej

liczbie potrzebujących takiej dawki motywacji i inspiracji młodych

osób, które mogą się znajdować także pod opieką Państwa

instytucji.

Organizatorem inicjatywy jest CEMS Club Warszawa, organizacja

non-profit, działająca przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Po niżej znajdą Państwo ulotkę plakat projektu.

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT Z

KOORDYNATOREM REKRUTACJI BENIAMINEM SZLACHCIAKIEM.

Mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule wpisując CEMS Chance

rekrutacja)

 

Łącząc wyrazy szacunku,    Fundacja EY     Agata Skalec

 

 
REKRUTACJA trwa - 5-dniowy cykl warsztatów
Zmiana wielkości liter:
 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 9

Reklama
Reklama
Reklama